JERNLØSE GYMNASTIK

Jernløse Gymnastikforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl. 18.00, i Vommevad Forsamlingshus, Søstrupvej 82, 4420 Regstrup. Dagsorden iflg. vedtægterne

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Sendes til Victor Mogensen på mail formand@jernloesegymnastik.dk

Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres indkomne forslag på foreningens hjemmeside

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved aftensmaden. Drikkevarer er dog for egen regning. Tilmelding til maden inden den 12. marts

Med venlig hilsen Bestyrelsen

     TILMELD DIG HER

 

Tilmeldte til Generalforsamlingen

 

Dagsorden: 

01.  Mødet åbnes ved formand Victor G. Mogensen 

02.  Valg af dirigent 

03.  Valg af stemmetællere 

04.  Beretning ved formanden 

05.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

06.  Beretning fra Volleyballudvalget 

07.  Indkomne forslag 

08.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 2 år

      På valg er Christian Korndal (modtager genvalg)

      På valg er Christina Sørensen (modtager genvalg) 

09.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, for 1 år

      På valg er Annette Saxtoft (modtager genvalg)

  På valg er Christina Hvass Hansen (modtager ikke genvalg) 

10. Valg af 1 medlem til volleyballudvalget, for 2 år

      På valg er Bo Friis Jensen (modtager genvalg) 

11. Valg af 1 suppleant til volleyballudvalget, for 1 år

      På valg er: Christian Therkelsen (modtager genvalg) 

12. Valg af revisor, for 2 år

      På valg er: Steffen Olsen (modtager genvalg) 

13. Valg af 2 revisorsuppleanter, for 1 år

      På valg er: Allan Johannesen (modtager ikke genvalg)

      På valg er: Dorthe Bolander (modtager genvalg) 

14. Eventuelt

Punkter, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 05.03.2019

Der er ikke indkomne forslag