Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

§ 1. Navn og Hjemsted.

Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at udøve gymnastik og andre kulturelle aktiviteter.

§ 3. Tilhørsforhold.

Foreningen virker som en forening under DGI Midt- og Vestsjælland og anerkender dennes vedtægter. 

§ 4. Medlemskab.

Som medlem af foreningen kan optages enhver, som ønsker at deltage i foreningens arbejde. Ved indmeldelsen forpligter medlemmet sig til at overholde foreningens vedtægter samt bestemmelser fastsat af bestyrelsen.

Såfremt et medlem krænker foreningens love eller nedsætter dens omdømme, har bestyrelsen ret til helt eller midlertidigt at udelukke vedkommende af foreningen.

Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningens ledelse.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den daglige ledelse af foreningen sker gennem bestyrelsen i samråd med de af generalforsamlingen nedsatte udvalg.

§ 6. Udvalg.

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen nedsætte udvalg til at varetage det praktiske arbejde ved afviklingen af foreningens aktiviteter.

Generalforsamlingen fastsætter ligeledes antallet af medlemmer og suppleanter til det enkelte udvalg, samt hvorvidt udvalget skal have plads i bestyrelsen eller være tilforordnet.

Udvalgene konstituerer sig senest 2 uger efter generalforsamlingen med formand, medlem til bestyrelsen og stedfortræder for denne samt sekretær.

Såfremt det enkelte udvalg efter generalforsamlingens beslutning bemyndiges til at arbejde med et af bestyrelsen godkendt budget, udpeges tillige en kasserer.

Valg til udvalg sker for en 2-årig periode med halvdelen på valg hvert år.

Suppleanter til udvalg vælges hvert år, idet disse indtræder i udvalget for den resterende del af den udtrædendes valgperiode.

§ 7. Bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen, samt de under punkt 6 udpegede medlemmer fra de nedsatte udvalg.

Et medlem kan ikke vælges af generalforsamlingen til både bestyrelsen og udvalg.

Ved den daglige ledelse af foreningen skal bestyrelsen påse, at foreningens arbejde foregår på rette måde.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år med halvdelen på valg hvert år.

§ 8. Bestyrelse.

Herudover vælges minimum 2 og maks 4 suppleanter for 1 år, idet disse indtræder i bestyrelsen for den resterende del af den udtrædendes valgperiode. Derudover kan der vælges en instruktør repræsentant til bestyrelsen for 1 år. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem fra et af de nedsatte udvalg er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde kan den valgte stedfortræder fra udvalget deltage, men uden stemmeret.

Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være personligt myndige. Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen med formand og kasserer, kassereren kan vælges af bestyrelsen til at være en uden fra kommende person, som ikke sidder i bestyrelsen, i så fald skal der være en kontaktperson fra bestyrelsen til kassereren.

§ 9. Økonomi.

Foreningen tegnes af Formanden. Alle konteringer fra foreningens konti, skal altid være godkendt af 2 personer. Disse personer skal være enten Formanden, Kasserer, Bogholder eller et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af medlems- og træningskontingenter samt foretager ansættelse af instruktører. Intet medlem kan efter legemsbeskadigelse under idrætsudøvelse stille økonomiske krav til foreningen. Forud for generalforsamlingen revideres foreningens årsregnskab af revisorer, som på skift vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

For hver revisor vælges en personlig suppleant.

§ 10. Ordinær Generalforsamling.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og bekendtgøres mindst 20 dage forinden.

Alle medlemmer i foreningen har adgang til generalforsamlingen mens stemmeretten er begrænset til aktive og passive medlemmer fyldt 14 år og som har været medlem af foreningen i mindst 30 dage.

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres indkomne forslag på foreningens hjemmeside.

Digital generalforsamling.

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Beslutningen kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamlingen

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter 

1. Valg af dirigent og stemmetæller. 

2. Beretning ved formanden. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Beretninger fra udvalg. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsen og suppleanter. 

7. Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter. 

8. Valg af revisor og en personlig suppleant. 

9. Eventuelt.

§ 11. Ekstraordinær Generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen ønsker det eller når mindst 1/4 del af de stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom, med angivelse af de emner, man ønsker behandlet. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§ 12. Ændring af vedtægter.

Vedtægtsændringer kan foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, når 2/3 dele af de mødte stemmeberettigede stemmer derfor.

Opnår forslaget ikke de krævende ja stemmer, men dog over halvdelen af de afgivne stemmer, kan det genfremsættes på en dertil indkaldt generalforsamling og vedtages med simpelt stemme flertal.

§ 13. Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i sådant øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Ved foreningens opløsning vil eventuelt overskud tilfalde ”Støtteforeningen for Ungdommen i Jernløses Idrætsklubber”

Halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres 5/6 dele af de fremmødtes stemmer.

Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, sammenkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor bestemmelsen da tages med ovennævnte 5/6 deles flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

Foreningens aktiver anvendes efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.

Således vedtaget den 18. marts 1985, med senere ændringer i 1993, 1994, 2010, 2011, 2012, 2016, 2020, 2021 og 2022